POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2022 r.

Ochrona Waszych danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W niniejszym oświadczeniu (zwanym dalej "Oświadczeniem o ochronie prywatności") informujemy Cię zgodnie z art. 12, 13 i 21 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR) o naszych procedurach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej www.cityhitcher.de (zwanej dalej "Stroną internetową") i/lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej CityHitcher (zwanej dalej "Aplikacją") na naszej platformie do umawiania przejazdów (zwanej dalej "Platformą").


1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszej Aplikacji. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Ciebie osobiście zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, należy zapoznać się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej tego przeglądu.


Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej i w aplikacji?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej i w aplikacji jest przeprowadzane przez operatora strony internetowej i aplikacji, City Hitcher UG (haftungsbeschränkt) (dalej "City Hitcher"). Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Twoje dane są gromadzone przez Ciebie, jak je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym na stronie internetowej lub podczas rejestracji jako użytkownik lub edycji profilu użytkownika w aplikacji. Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.


Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre z danych wprowadzonych na stronie internetowej są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników. Dane wprowadzone w aplikacji są niezbędne do zorganizowania przejazdów za pośrednictwem naszej platformy oraz do nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.


Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorem tej strony internetowej i aplikacji jest City Hitcher UG (haftungsbeschränkt). Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej lub aplikacji gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Ciebie osobiście. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to się odbywa i w jakim celu. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na stronie internetowej i w aplikacji jest:
City Hitcher UG (haftungsbeschränkt)
c/o Factory Works GmbH
Lohmühlenstraße 65
12435 Berlin
Telefon: +49 30 9215 0294

E-Mail: finn.runkel@cityhitcher.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).


Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostają u nas do czasu, gdy cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.


Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej i w aplikacji

Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do was trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
Inspektor ochrony danych
City Hitcher UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)
c/o Factory Works GmbH
Lohmühlenstrasse 65
12435 Berlin
Telefon: +49 30 9215 0294

E-Mail: datenschutz@cityhitcher.com


Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, są z reguły przechowywane na terenie Unii Europejskiej ("UE"). Korzystamy jednak z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z ochroną w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osoby, których dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.


Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO). JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w twoich członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.


Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie twojej zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.


Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych możesz się w każdej chwili z nami skontaktować.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś/ograniczyłaś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Szyfrowanie SSL lub TLS

Zarówno nasza strona internetowa, jak i nasza aplikacja wykorzystują szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pomocą spamu.


3. Gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe) w urządzeniu końcowym. Pliki cookies sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach, po wejściu na naszą stronę, na Twoim urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm zewnętrznych (pliki cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś/prosiłaś lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byłeś/byłaś informowany/a o ustawieniu plików cookie i zezwalałeś/zezwalałaś na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.
Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.


Pixelmate

Nasza strona internetowa korzysta z Pixelmate, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii i udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych.
Pixelmate jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest wykonywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Pixelmate. Pixelmate przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub jej cofnięcie. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, sam/sama usuniesz plik cookie Pixelmate lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe zobowiązania prawne dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.
Pixelmate jest wykorzystywany w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z stosowania plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.


Pliki dziennika serwera

W celu technicznego udostępnienia strony internetowej konieczne jest dla nas przetwarzanie pewnych automatycznie przekazywanych informacji od Ciebie, aby Twoja przeglądarka mogła wyświetlić naszą stronę internetową, a Ty mogłeś/mogłaś z niej korzystać. Informacje te są automatycznie zbierane przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej i przechowywane w naszych plikach dziennika serwera. Informacje te dotyczą systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące informacje:

- typ przeglądarki i wersja przeglądarki

- używany system operacyjny

- adres URL odsyłającego

- Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

- Czas żądania serwera

- Adres IP

- Numer portu;

- Rozdzielczość okna przeglądarki;

- Rozdzielczość ekranu;

- Aktywacja Javascript;

- Aktywacja języka Java;

- Aktywacja plików cookie;

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być gromadzone.


Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to wnioskowano; zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.


Zapytanie drogą mailową lub telefoniczną

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.


Linki do mediów społecznościowych

Na stronie internetowej zintegrowane są linki do serwisów społecznościowych Instagram, Facebook, LinkedIn i Twitter. Po kliknięciu na link użytkownik zostanie przekierowany na stronę danego oferenta, tzn. dopiero wtedy informacje o użytkowniku zostaną przekazane danemu oferentowi. Informacje na temat postępowania z danymi użytkownika podczas korzystania ze stron internetowych innych oferentów można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych tych oferentów.


4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Operator strony otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do ID urządzenia nie ma miejsca.
Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i scrolla oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.
Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Plugin do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Statystyki WP

Ta strona wykorzystuje narzędzie analityczne WP Statistics do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubaj, Dubaj 23816, ZEA ( https://veronalabs.com).
WP Statistics pozwala nam analizować wykorzystanie naszej strony internetowej. WP Statistics gromadzi pliki dziennika (adres IP, referrer, używana przeglądarka, pochodzenie użytkownika, używana wyszukiwarka) oraz działania, które odwiedzający stronę podjęli na stronie (np. kliknięcia i odsłony).
Dane zebrane za pomocą WP Statistics przechowywane są wyłącznie na naszym własnym serwerze.
Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.


Piksel Facebooka

Ta strona internetowa używa piksela akcji odwiedzających z Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.
Pozwala to na śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę po tym, jak zostały one przekierowane na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.
Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może serwować reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.
Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne pod względem ochrony danych wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w firmie Facebook. W przypadku dochodzenia praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.
Dalsze informacje na temat ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacji o ochronie danych osobowych Facebooka:

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również dezaktywować w sekcji ustawień reklam pod adresem.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.
Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklamy opartej na użytkowaniu przez Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


Facebook Custom Audiences

Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.
Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszej strony internetowej i aplikacji, korzystasz z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przekazujesz nam dane lub wchodzisz w interakcję z treściami naszej firmy na Facebooku, gromadzimy w tym procesie Twoje dane osobowe. Jeśli udzielisz nam zgody na korzystanie z Facebook Custom Audiences, przekażemy te dane do Facebooka, który może je następnie wykorzystać do wyświetlania Ci odpowiednich reklam. Ponadto Twoje dane mogą zostać wykorzystane do zdefiniowania grup docelowych (Lookalike Audiences).
Facebook przetwarza te dane jako nasz procesor. Szczegóły można znaleźć w umowie użytkownika Facebooka:

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE.
Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience und

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.


5. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera korzystamy z usługodawcy, który został opisany poniżej.


ActiveCampaign

Ta strona internetowa wykorzystuje ActiveCampaign do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest ActiveCampaign, Inc, 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, USA.
ActiveCampaign to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newsletterów, są przechowywane na serwerach ActiveCampaign w USA.


Analiza danych przez ActiveCampaign

Za pomocą ActiveCampaign jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Na przykład możemy zobaczyć, czy wiadomość newslettera została otwarta i jakie linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy ustalić między innymi, które linki były szczególnie często klikane.
Możemy również zobaczyć, czy po otwarciu / kliknięciu wykonano pewne wcześniej zdefiniowane działania (współczynnik konwersji). Na przykład możemy zobaczyć, czy użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu w newsletter.
ActiveCampaign umożliwia nam również podział ("cluster") odbiorców newslettera według różnych kategorii. Na przykład odbiorcy newslettera mogą być podzieleni według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób można lepiej dopasować newslettery do poszczególnych grup docelowych. Jeśli nie życzysz sobie żadnych analiz ze strony ActiveCampaign, należy zrezygnować z newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.
Szczegółowe informacje na temat funkcji ActiveCampaign można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.activecampaign.com/email-marketing.

Politykę prywatności ActiveCampaign można znaleźć pod adresem:

https://www.activecampaign.com/privacy-policy.

Podstawa prawna.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.activecampaign.com/legal/scc oraz.

https://www.activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.


Okres przechowywania

Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Toim interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.


Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.


6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tak więc niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.
Gdy tylko uruchomisz na tej stronie film YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedziłeś/odwiedziłaś. Jeśli jesteś zalogowany/zalogowana na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Toim urządzeniu końcowym lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.
W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności na:

https://policies.google.com/privacy?hl=de


Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.
W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google otrzymuje informację, że Twój adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użytkownika będzie korzystał ze standardowej czcionki.
Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem.

https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.


7. Gromadzenie i przetwarzanie danych w aplikacji

Oprócz wyżej wymienionych danych zbieranych podczas korzystania ze strony internetowej, podczas korzystania z aplikacji zbieramy i przetwarzamy dalsze dane. Zostały one opisane poniżej.


Rejestracja i utworzenie konta użytkownika

Aby móc korzystać z naszej aplikacji, należy się zarejestrować, a tym samym utworzyć konto użytkownika. Podczas rejestracji zbieramy od Ciebie następujące dane (pola obowiązkowe):

 • Imię i nazwisko
  Numer telefonu komórkowego
  Adres e-mail
  Data urodzenia
  Płeć

Dodatkowo można dobrowolnie podać zdjęcie profilowe.
Podczas procesu rejestracji weryfikujemy podany numer telefonu, wysyłając kod potwierdzający za pomocą wiadomości SMS.
Jeśli chciałbyś/chciałabyś zaoferować przejazd jako kierowca, będziesz musiał/musiała podać dodatkowe informacje o swoim pojeździe, aby ułatwić spotkanie z pasażerem:

 • Producent samochodu
  Model samochodu
  Kolor
  Rok produkcji
  Numer rejestracyjny

Dodatkowo możesz dobrowolnie podać zdjęcie swojego samochodu.
Przetwarzamy Twoje dane w powyższych celach na następującej podstawie prawnej:
Aby wypełnić umowę lub przeprowadzić działania przedumowne zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli zarejestrujesz się, aby korzystać z aplikacji.


Oceny i treści użytkowników

W ramach korzystania z aplikacji zarejestrowani użytkownicy mają możliwość oceniania innych użytkowników z dotychczasowych przejazdów, jak również dobrowolnego podawania dodatkowych danych osobowych (krótki opis) w profilu użytkownika. Dane te są wyświetlane innym użytkownikom, gdy aplikacja znajdzie możliwą okazję do wspólnego przejazdu i zaproponuje ją zainteresowanym użytkownikom w celu przekazania dalszych informacji o danym innym użytkowniku.
Przetwarzamy te dane w powyższych celach na następującej podstawie prawnej:
Aby wypełnić umowę lub przeprowadzić działania przedumowne zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile korzystasz z aplikacji i generujesz treści użytkownika w celu przeprowadzenia lub oceny zaaranżowanego przejazdu lub kontaktu z innymi użytkownikami.


Oferowanie lub zamawianie usługi carpoolingowej

W celu zorganizowania przejazdu musimy nawiązać kontakt z kierowcą i pasażerem oraz podać różne informacje. Początkowo tylko pasażer otrzymuje propozycję przejazdu. W tym celu wyświetlane są mu następujące dane proponowanego kierowcy:

 • Imię;
  Pierwsza litera nazwiska;
  Zdjęcie (jeśli zostało udostępnione przez kierowcę);
  Krótki opis (jeśli został podany przez kierowcę);
  Wiek;
  Poprzednie recenzje otrzymane od innych użytkowników;
  Liczba dostępnych miejsc;
  Marka, model i kolor samochodu;
  Sugerowane miejsce wsiadania i miejsce wysiadania.

Dopiero po zaakceptowaniu przez pasażera proponowanego przejazdu, kierowcy wyświetlane są następujące dane proponowanego pasażera:

 • Imię;
  Pierwsza litera nazwiska;
  Zdjęcie (jeśli zostało dostarczone przez pasażera);
  Krótki opis (jeśli został podany przez pasażera);
  Wiek;
  Poprzednie oceny otrzymane od innych użytkowników;
  Liczba wymaganych miejsc;
  Proponowane miejsce wsiadania i wysiadania pasażera.

Po pomyślnym zorganizowaniu przejazdu (potwierdzenie proponowanego przejazdu przez pasażera i kierowcę), numer telefonu drugiego użytkownika jest udostępniany obu użytkownikom. Pasażerowi zostanie również pokazany numer rejestracyjny pojazdu kierowcy.
Przetwarzamy Twoje dane w powyższych celach na następującej podstawie prawnej:
W celu wykonania umowy lub realizacji środków przedumownych zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile korzystasz z aplikacji, aby zaoferować lub poprosić o przejazd i potwierdzić proponowany przejazd.


Płatność w aplikacji

W celu realizacji płatności za przejazd od pasażera do kierowcy - po potrąceniu prowizji dla City Hitcher - w aplikacji zintegrowano usługę płatniczą firmy zewnętrznej. Kiedy rezerwujesz przejazd w aplikacji, Twoje dane dotyczące płatności (np. nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i przepisy o ochronie danych osobowych danego usługodawcy. Korzystanie z usług dostawcy usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie umów) oraz w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile w przypadku określonych działań wymagana jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie w przyszłości.
W ramach aplikacji korzystamy z następującej usługi płatniczej:


Mangopay

Dostawcą dla klientów w UE jest MANGOPAY SA; zarejestrowana spółka akcyjna prawa luksemburskiego z siedzibą pod adresem 59
Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, numer rejestru handlowego B173459, upoważniona w całej UE jako instytucja pieniądza elektronicznego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Więcej informacji o Mangopay można znaleźć na jego stronie internetowej:
https://www.mangopay.com/de/
Regulamin Mangopay można znaleźć tutaj:
https://www.cityhitcher.de/wp-content/uploads/2022/07/PSP_MANGOPAY_DE.pdf


Weryfikacja danych

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia danych osobowych użytkownika, w szczególności danych podanych podczas rejestracji, jeżeli jest to wskazane ze względu na bezpieczeństwo naszych użytkowników lub przejrzystość. W wyjątkowych przypadkach, na przykład w przypadku widocznych transakcji płatniczych na koncie użytkownika, możemy również sprawdzić dane, które znajdują się w dowodzie osobistym i które zostały nam przekazane. Jeśli taka kontrola zostanie przeprowadzona, poinformujemy Cię o tym. Jeśli będziemy weryfikować dane z Twojego dowodu osobistego, odbędzie się to za pośrednictwem interfejsu pomiędzy naszą aplikacją a dostawcą usług umożliwiających przeprowadzenie takiej weryfikacji.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w powyższych celach na następującej podstawie prawnej:
Aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj zapewnienie lub zwiększenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników. Dlatego nasze wyżej wymienione interesy przeważają nad Twoimi interesami jako użytkownika, aby powstrzymać się od tego przetwarzania danych.


Mapy Google

Nasza aplikacja korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W szczególności aplikacja korzysta z "Directions API" w celu uzyskania wskazówek dojazdu oraz z "Distance Matrix API" w celu obliczenia czasu podróży i odległości.
Podczas wprowadzania podróży należy wprowadzić lokalizację wyjazdu, cel podróży i czas wyjazdu. Aby korzystać z funkcji Google Maps w aplikacji, konieczny jest dostęp do funkcji lokalizacji w telefonie komórkowym. W każdej chwili można ręcznie zmienić zbieranie danych o lokalizacji poprzez odpowiednie ustawienia w smartfonie.
Przekazane informacje są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. City Hitcher nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania Map Google telefon komórkowy ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.
Korzystanie z Map Google jest konieczne do analizy i porównania przejazdów wprowadzonych przez kierowców i kierowców rideshare oraz do przedstawienia użytkownikom na tej podstawie propozycji przejazdów. Mapy Google są również wymagane do określenia sugerowanej trasy, jak również sugerowanego punktu wejścia i wyjścia kierowcy rideshare i wyświetlenia tego kierowcom i kierowcom rideshare. Ponadto na krótko przed spotkaniem w miejscu spotkania użytkownikom w Mapach Google wyświetlana jest bieżąca lokalizacja danego innego użytkownika.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz.
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w powyższych celach na następującej podstawie prawnej:
W celu wykonania umowy lub realizacji środków przedumownych zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile korzystasz aplikacji w celu zaoferowania lub zlecenia przejazdu lub jego realizacji.


8. Odbiorcy zebranych od Ciebie danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to dozwolone lub wymagane przez prawo. Dane te przekazujemy odbiorcom, którzy świadczą dla nas usługi w związku z naszą stroną internetową lub aplikacją. Ograniczamy przekazywanie Twoich danych osobowych do tego, co jest niezbędne do wykonania umowy, w szczególności w celu zorganizowania i przetwarzania usług carpoolingowych.
Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przekazanie danych. Bez wyraźnej zgody Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim, np. w celach reklamowych.
W niektórych przypadkach nasi usługodawcy otrzymują Twoje dane osobowe jako podmioty przetwarzające zlecenia. Są oni wówczas ściśle związani naszymi instrukcjami przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach odbiorcy działają samodzielnie z danymi, które im przekazujemy.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Inni użytkownicy aplikacji, o ile dokonałeś/dokonałaś rejestracji i/lub generujesz i zamieszczasz treści użytkownika;
  Dostawcy usług płatniczych i banki, chyba że przetwarzanie płatności odbywa się w gotówce;
  Zewnętrzni dostawcy usług w celu wysyłania faktur pocztą;
  W przypadku sprzedaży lub przekazania zgodnie z prawem spółek naszej firmy lub jej części nabywcom, którzy są jednak wówczas zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do wszelkich danych osobowych;
  Dostawcom usług IT w zakresie administracji i hostingu naszej strony internetowej i aplikacji;
  Firmom windykacyjnym i doradcom prawnym w zakresie dochodzenia naszych roszczeń;
  Dostawcy usług technicznych i analitycznych (np. Google, Facebook);
  Inne kategorie odbiorców;

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.


9. Inne okazje i cele przetwarzania danych osobowych

Spełnienie wymogów prawnych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych, które mamy w związku z organizacją usług carpoolingowych. Chodzi tu w szczególności o okresy przechowywania danych wynikające z prawa handlowego, gospodarczego lub podatkowego.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następującej podstawie prawnej:
Wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy na podstawie art. 6 (1) lit. c DSGVO w związku z prawem handlowym, gospodarczym lub podatkowym, o ile jesteśmy zobowiązani do rejestrowania i przechowywania Twoich danych.


Egzekwowanie prawa

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również po to, aby móc dochodzić naszych praw i egzekwować nasze roszczenia prawne. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapobiegania przestępstwom lub ich ścigania.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na następującej podstawie prawnej:
W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO, o ile dochodzimy roszczeń prawnych lub bronimy się w sporach prawnych lub zapobiegamy przestępstwom lub je badamy.


10. Twoje obowiązki podczas korzystania z naszej strony internetowej lub naszej aplikacji

Przekazywanie danych osobowych

Zasadniczo nie jesteś zobowiązany/a do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz pewnych minimalnych wymaganych danych określonych w niniejszym oświadczeniu, nie będziemy mogli udostępnić Ci naszej strony internetowej lub aplikacji, odpowiedzieć na Twoje zapytania do nas ani zawrzeć lub wykonać żadnej umowy z Tobą.


Poufność hasła

Jeśli wybrałeś/wybrałaś hasło, które umożliwia dostęp do konta użytkownika na naszej Platformie, jesteś odpowiedzialny/a za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu swojego osobistego hasła.


11. Hosting

Hosting zewnętrzny

Nasza strona internetowa, jak również nasza aplikacja są hostowane przez zewnętrznych dostawców usług (hosterów). Dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej i w aplikacji są przechowywane na serwerach hosterów. W przypadku strony internetowej może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku aplikacji są to w szczególności dane, o których mowa w punkcie 7 (w tym numer telefonu, adres e-mail, lokalizacje początkowe i docelowe oraz czas wyjazdu zamieszczonych przez Ciebie podróży).
Hostery są wykorzystywane w celu realizacji umów wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnych dostawców (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Nasi hosterzy będą przetwarzać Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia ich obowiązków usługowych i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych. Korzystamy z następujących hosterów:

Dla strony internetowej:

united-domains AG

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

Dla aplikacji:

netcup GmbH

Daimlerstraße 25

DE-76185 Karlsruhe


Realizacja zamówień

Z każdym z dwóch wymienionych dostawców zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zamówień (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dany dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.


12. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie zmienionej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej. O ile nie określono inaczej, takie zmiany będą obowiązywać natychmiast. Dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem aktualizacji lub zmian.