Ogólne Warunki Umowy (OWU) City Hitcher UG (haftungsbeschränkt)

Data wejścia w życie: 01.07.2022 r.


1. Przedmiot

City Hitcher UG (haftungsbeschränkt) (dalej "City Hitcher") jest operatorem platformy do organizacji carpoolingu (wspólnych przejazdów samochodem) (dalej "Platforma"). Dostęp odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej o nazwie City Hitcher (dalej "Aplikacja"). Platforma służy do kojarzenia (dalej "kojarzenie") kierowców jadących swoimi samochodami w określone miejsce w określonym czasie z pasażerami, tak aby mogli oni podróżować razem i dzielić się kosztami operacyjnymi związanymi z podróżą.

Dostęp do Platformy i korzystanie z niej są regulowane przez niniejsze OWU. Zaznaczając odpowiednie pole i klikając "Zarejestruj się" w procesie rejestracji w Aplikacji, potwierdzasz, że przeczytałeś(aś) i akceptujesz w pełni niniejsze OWU.

City Hitcher w żadnym momencie nie staje się stroną jakiejkolwiek umowy lub innego porozumienia zawartego pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami Platformy.


2. Rejestracja i założenie konta użytkownika

2.1 Wymagania dotyczące rejestracji

Rejestracja i związane z nią założenie konta użytkownika na Platformie, jak również korzystanie z Platformy jest dozwolone wyłącznie dla osób prywatnych, które ukończyły 18 lat. Rejestrując się potwierdzasz, że ukończyłeś 18 lat.


2.2 Tworzenie konta użytkownika

Z Platformy mogą korzystać wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji i założyły konto użytkownika. Aby zarejestrować się na Platformie i założyć konto użytkownika, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola w formularzu rejestracyjnym. Należy także zapoznać się z niniejszymi OWU oraz Polityką Prywatności i zaakceptować je. Użytkownik jest zobowiązany do podania w swoim profilu prawdziwych i kompletnych informacji oraz do ich natychmiastowej aktualizacji w przypadku zmian. Każda osoba, która założyła konto użytkownika, jest uważana za “użytkownika” Aplikacji.

Podczas tworzenia konta użytkownika należy ustalić osobiste hasło. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania tego hasła w tajemnicy przez cały czas i nie ujawniania go osobom trzecim. Należy niezwłocznie powiadomić City Hitcher o utracie lub ujawnieniu hasła lub o każdym podejrzeniu nieuczciwego wykorzystania Konta Członkowskiego. W przypadku braku takiego powiadomienia, użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z jego Kontem Członkowskim.

Zabronione jest stworzenie drugiego, dodatkowego konta użytkownika - zarówno pod własnym nazwiskiem, jak i pod nazwiskiem osoby trzeciej lub z użyciem pseudonimu.

Twój profil będzie widoczny dla innych użytkowników Platformy, gdy tylko Twoja oferta przejazdu lub zapytanie o przejazd zostanie dopasowane do oferty przejazdu lub zapytania innego użytkownika.

2.3 Weryfikacja danych użytkownika
City Hitcher zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych dostarczonych przez Ciebie podczas rejestracji lub w Twoim profilu, jeśli okaże się to konieczne (np. ze względu na transparentność lub w celu wykrycia podejrzenia oszustwa). Obejmuje to weryfikację numerów telefonów i dokumentów tożsamości. City Hitcher nie gwarantuje jednak w żadnym przypadku dokładności ani aktualności zweryfikowanych danych.

3. Korzystanie z Platformy
3.1 Zamieszczanie oferty przejazdu
City Hitcher udostępnia Platformę, na której można oferować przejazdy (dalej "zamieszczanie oferty przejazdu") i wyszukiwać je (dalej "zamieszczanie zapytania o przejazd"). Oferta przejazdu jest zamiezczana wraz z odpowiednią informacją o miejscu wyjazdu, celu podróży, godzinie wyjazdu i liczbie wolnych miejsc w samochodzie.

Zarejestrowany użytkownik może zamieścić ofertę przejazdu jako kierowca, wpisując w Aplikacji powyższe wymagane informacje. Jest to jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a. Posiadasz ważne prawo jazdy;
b. Jesteś właścicielem pojazdu, którym odbywa się podróż lub jesteś wyraźnie upoważniony do korzystania z tego pojazdu w celach carpoolingowych;
c. Pojazd ma ważne ubezpieczenie OC;
d. Przez całą podróż pozostajesz głównym kierowcą pojazdu;
e. Nie obowiązuje Cię zakaz prowadzenia pojazdów, np. ze względów medycznych lub prawnych;
f. Pojazdem wykorzystywanym do przejazdu jest 4-kołowy samochód osobowy o maksymalnej liczbie 7 miejsc;
g. Wszystkie oferowane miejsca posiadają pasy bezpieczeństwa;
h. Pojazd jest w prawidłowym stanie technicznym, jest zarejestrowany i posiada aktualny certyfikat kontroli technicznej oraz ważne pozwolenie na użytkowanie.
i. Żaden inny przejazd nie jest oferowany na Platformie dla planowanej podróży;
j. Liczba oferowanych miejsc nie przekracza liczby miejsc pasażerskich dopuszczalnych dla pojazdu.

Wszystkie informacje, które podajesz podczas zamieszczania oferty przejazdu muszą być prawdziwe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanej przez siebie oferty. City Hitcher nie jest odpowiedzialny za weryfikację informacji podanych przez użytkownika w jego profilu lub podczas publikowania oferty przejazdu.

City Hitcher zastrzega sobie prawo do usunięcia, według własnego uznania i bez uprzedzenia, każdej zamieszczonej oferty przejazdu, która nie jest zgodna z Regulaminem lub w inny sposób wydaje się niewłaściwa lub szkodliwa.

Oferując przejazd, zobowiązujesz się do jego realizacji zgodnie z podanymi przez Ciebie informacjami dotyczącymi miejsca wyjazdu, celu podróży i godziny przyjazdu.

Niedozwolone jest zamieszczanie ofert przejazdu imieniu innego kierowcy. Każdy kierowca musi posiadać własne konto użytkownika na Platformie i używać go do zamieszczania ofert przejazdów.

Oferty przejazdów zamieszczane przez kierowców i zapytania zamieszczane przez pasażerów są początkowo niewidoczne dla innych użytkowników Platformy. Dopiero gdy oferta przejazdu zostanie dopasowan do zapytania o przejazd, użytkownikom wyświetlą się szczegóły dotyczące proponowanego przejazdu oraz proponowanego kierowcy lub pasażera.

3.2 Zamieszczanie zapytania o przejazd

Użytkownik może w każdej chwili wyszukać przejazd jako pasażer ("Zamieszczanie zapytania o przejazd). W tym celu w aplikacji wprowadza się wymagane dane, w tym miejsce wyjazdu, cel podróży, godzinę wyjazdu i liczbę potrzebnych miejsc.

Możesz zamieszczać zapytania o przejazdy jedynie dla siebie, nie dla osób trzecich. Nie dotyczy to przypadków, gdy publikujesz zapytanie o przejazd dla siebie i osoby trzeciej, podróżującej razem z Tobą. Wtedy możesz określić, ile miejsc potrzebujecie. Osoby trzecie muszą być również osobami prywatnymi. Na żądanie kierowcy lub City Hitcher jesteś zobowiązany((a) podać kierowcy imiona i nazwiska, wiek oraz numery telefonów osób trzecich podróżujących z Tobą.

W takim przypadku, jeśli rezerwacja zostanie dokonana za pośrednictwem Twojego zapytania o przejazd i przejazd zostanie rozpoczęty, jesteś odpowiedzialny(a)za zapewnienie, że Twoje osoby towarzyszące będą zachowywały się przez cały czas zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach dla Pasażerów.

Aplikacja służy przede wszystkim do umawiania przejazdów dla osób prywatnych i przewozu osób. Rezerwacja miejsca na przewóz przedmiotu, paczki lub zwierzęcia jest zasadniczo niedozwolona. Przewożenie przedmiotów, paczek lub zwierząt jest dozwolone tylko wtedy, gdy kierowca wyrazi na to wyraźną zgodę, a użytkownik rezerwujący przejazd również weźmie udział w całym przejeździe.

Wszystkie informacje podane przez użytkownika podczas zamieszczania zapytania o przejazd muszą być prawdziwe i poprawne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonego przez siebie zapytania o przejazd. City Hitcher nie jest odpowiedzialny za weryfikację informacji podanych przez użytkownika w jego profilu lub podczas publikowania zapytania o przejazd.

Oferty przejazdów zamieszczane przez kierowców oraz zapytania o przejazd publikowane przez pasażerów są początkowo niewidoczne dla innych użytkowników platformy. Dopiero gdy zamieszczona oferta przejazdu zostanie skojarzona z zamieszczonym zapytaniem o przejazd, użytkownikom wyświetlane są szczegóły dotyczące proponowanego przejazdu oraz proponowanego kierowcy lub pasażera.

3.3 Dopasowywanie ofert przejazdów i zapytań o przejazdy; rezerwacja przejazdów
Po zamieszczeniu przez użytkownika zapytania o przejazd, Aplikacja wyszukuje odpowiednie dopasowanie z istniejącą ofertą przejazdu. Jeśli to możliwe, pasażerowi proponowany jest przejazd. Pasażer nie musi pokonywać całej trasy oferowanej przez kierowcę. Może on dołączyć do przejazdu jedynie na część trasy. Dopasowanie odbywa się poprzez algorytm i leży w gestii City Hitcher. Aplikacja sugeruje niezobowiązująco miejsce spotkania oraz miejsce opuszczenia pojazdu przez pasażera. Punkty te znajdują się zazwyczaj bezpośrednio na trasie przejazdu kierowcy.

W Aplikacji pasażerowi wyświetla się profil kierowcy (w tym imię i nazwisko oraz zdjęcie), a także proponowane miejsce spotkania, miejsce wyjazdu oraz trasa przejazdu. Pasażer ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia proponowanego przejazdu. Jeśli pasażer odrzuci przejazd, w miarę możliwości zaproponowana zostanie mu alternatywna opcja przejazdu.
Jeśli pasażer zaakceptuje przejazd, kierowcy pojawi się dopasowanie w widocznym miejscu w Aplikacji. Teraz kierowca może zaakceptować lub odrzucić proponowanego pasażera. Gdy kierowca zaakceptuje przejazd, przejazd uważa się za zarezerwowany.


3.4 Procedura wspólnego wyjazdu
Podróż uważa się za rozpoczętą w momencie wejścia pasażera do pojazdu kierowcy. W tym momencie kierowca musi potwierdzić w Aplikacji poprzez kliknięcie, że pasażer wsiadł do pojazdu.

Aplikacja niezobowiązująco sugeruje miejsce spotkania i miejsce opuszczenia pojazdu Punkty te znajdują się zazwyczaj na trasie przejazdu kierowcy. City Hitcher nie ponosi odpowiedzialności za to, czy miejsce spotkania lub opuszczenia pojazdu sugerowane przez Platformę jest odpowiednie do wsiadania i wysiadania oraz nie jest odpowiedzialny za bezpieczne wsiadanie i wysiadanie pasażerów. Algorytm leżący u podstaw Platformy nie może uwzględniać odpowiedniej sytuacji drogowej, istnienia strefy zakazu zatrzymywania się czy możliwości zatrzymania się w proponowanym miejscu. Dlatego też obowiązkiem użytkownika jest wejście do pojazdu i opuszczenie go w miejscach do tego przystosowanych. Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu nie można stwarzać zagrożenia dla użytkowników Platformy ani dla innych użytkowników drogi. Nie należy też naruszać przepisów ruchu drogowego. Jeżeli miejsce spotkania lub opuszczenia pojazdu niezobowiązująco zaproponowane przez Platformę nie pozwala na bezpieczne i zgodne z prawem wsiadanie lub wysiadanie, kierowca i pasażerowie muszą uzgodnić inne miejsce, odpowiednie do tego celu. Można to zrobić poprzez funkcję telefonu w Aplikacji. W przypadku zarezerwowanego przejazdu, użytkownicy mają w Aplikacji także dostęp do swoich aktualnych lokalizacji na krótko przed planowaną godziną spotkania.

3.5 Nieukończenie podróży

City Hitcher nie ponosi odpowiedzialności, jeśli kierowca i pasażer nie spotkają się i proponowana wspólna podróż nie odbędzie się, chyba że podróż nie odbędzie się wyłącznie z powodu technicznej usterki aplikacji, za którą City Hitcher ponosi odpowiedzialność. W szczególności każdy z kierowców i pasażerów ponosi ryzyko związane z dostępnością połączenia internetowego za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jeżeli proponowana wspólna podróż nie dojdzie do skutku, uznaje się, że podróż nie odbyła się. Pasażer nie poniesie wówczas żadnych kosztów, a kierowca nie otrzyma partycypacji w kosztach podróży ani odszkodowania.  

3.6 Ocena użytkownika
Po wspólnym przejeździe użytkownicy mogą się wzajemnie oceniać. Kierowca może ocenić pasażera i odwrotnie. Ocena jest widoczna w profilu użytkownika, gdy tylko zostanie wystawiona przez obie strony. Jeżeli jeden z użytkowników nie wystawi oceny, to po upływie 10 dni pojawi się wystawiona ocena.

City Hitcher zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich nieautoryzowanych lub nieodpowiednich recenzji, komentarzy i danych, które naruszają niniejszy Regulamin. Ponadto City Hitcher zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika, jeśli ten naruszy niniejszy Regulamin.

3.7 Anulowanie przejazdu
Użytkownicy mają możliwość anulowania swojej oferty przejazdu lub zapytania o przejazd aż do momentu rozpoczęcia przejazdu. W tym przypadku pasażer nie ponosi żadnych kosztów. Użytkownicy Platformy proszeni są jednak o odwoływanie zarezerwowanych już przejazdów  nie później niż na dwie godziny przed ich planowanym rozpoczęciem oraz o faktyczną realizację zamieszczonych przez siebie przejazdów. Pamiętaj, że odwołanie zarezerwowanego przejazdu na krótko przed jego planowanym rozpoczęciem może mieć negatywne konsekwencje dla innych użytkowników i nie jest zgodne z duchem carpoolingu.

W momencie, gdy użytkownicy rozpoczęli wspólną podróż, tzn. siedzą w pojeździe, a kierowca potwierdził wejście pasażera na pokład, nie można już odwołać podróży. Pasażer jest odpowiedzialny za koszty przejazdu.

City Hitcher zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zablokowania użytkownika lub usunięcia jego konta, jeśli użytkownik trzykrotnie odwołał zarezerwowany przejazd później niż na dwie godziny przed jego rozpoczęciem lub nie rozpoczął zarezerwowanego przejazdu.

City Hitcher nie ponosi odpowiedzialności za przejazdy odwołane lub niezrealizowane przez użytkowników, chyba że wyłącznym powodem tego jest awaria techniczna Aplikacji, za którą odpowieda City Hitcher.


4. Warunki finansowe
4.1 Koszty dla użytkowników
Pobranie i zainstalowanie Aplikacji, założenie konta użytkownika oraz zamieszczanie przejazdów w Aplikacji jest bezpłatne. Podczas realizacji przejazdu kierowca nie ponosi żadnych kosztów. Dla pasażera koszty powstają w momencie rezerwacji lub rozpoczęcia podróży.

City Hitcher ustala opłatę, którą ma uregulować pasażer. Zależy to od długości trasy do wspólnego pokonania oraz liczby pasażerów. Ustawiona opłata jest wyświetlana pasażerowi podczas procesu rezerwacji i nie ulega zmianie nawet w przypadku zmiany wskazówek dotyczących trasy w trakcie podróży. Pasażer jest uprawniony do podróży wyłącznie na trasie przez niego zarezerwowanej. Po dokonaniu rezerwacji zmiana miejsca wyjazdu ani przyjazdu nie jest już możliwa.

Udział w kosztach przejazdu, który otrzymuje kierowca, jest obliczany w Aplikacji. Zależy to od długości trasy, liczby pasażerów i maksymalnego udziału w kosztach podróży na kilometr, który kierowca określił w ustawieniach w Aplikacji. Kierowca w żadnym wypadku nie może żądać udziału w kosztach, który przekracza rzeczywiste koszty operacyjne poniesione w związku z danym przejazdem,  patrz rozdział 5. niniejszych OWU. Obliczony udział w kosztach podróży jest wyświetlany kierowcy podczas procesu rezerwacji i nie ulega już zmianie, nawet jeśli w trakcie podróży zmieni się przebieg trasy.

Różnica pomiędzy opłatą pasażera a udziałem kierowcy w kosztach jest zatrzymywana przez City Hitcher jako prowizja. Dokładne wyliczenie opłaty, podziału kosztów podróży oraz prowizji dla City Hitcher opisane jest w FAQ na stronie www.cityhitcher.de.


4.2 Oferty promocyjne
City Hitcher zastrzega sobie prawo do okazjonalnego i ograniczonego czasowo publikowania specjalnych ofert promocyjnych, takich jak darmowe kredyty na przejazdy dla pasażerów. Takie oferty promocyjne będą ogłaszane i opisywane na stronie internetowej www.cityhitcher.de lub w aplikacji.

4.3 Przetwarzanie płatności online

Przetwarzanie płatności, tj. pobieranie opłaty od pasażera i wypłacanie opłaty kierowcy, jest realizowane przez elektroniczny system płatności MANGOPAY. MANGOPAY jest obsługiwany przez MANGOPAY SA, 2 Avenue Amélie, L-1125 Luksemburg. Jest to instytucja pieniądza elektronicznego upoważniona i nadzorowana w Luksemburgu zgodnie z przepisami CSSF (nr W00000005).

Wszyscy użytkownicy CityHitcher muszą użyć odpowiedniego środka płatniczego przewidzianego w procesie rezerwacji w systemie płatności elektronicznych MANGOPAY lub, w przypadku braku systemu płatności elektronicznych, zapłacić kierowcy gotówką w trakcie podróży pojazdem. Kierowcy nie mogą żądać zapłaty udziału w kosztach przed rozpoczęciem podróży. Ryzyko niezapłacenia należności za przejazd pasażera spoczywa wyłącznie na kierowcy. CityHitcher nie jest zobowiązany do zapewnienia udanej, terminowej ani właściwej płatności.
CityHitcher zastrzega sobie prawo do zmiany lub ograniczenia dostępnych opcji płatności w dowolnym momencie lub udostępnienia innych systemów płatności elektronicznych jako opcji płatności.
Zgadzając się na te OWU, użytkownik automatycznie zgadza się również na Ogólne Warunki Handlowe MANGOPAY. Można je przeczytać tu:


LINK DO REGULAMINU MANGOPAY

W przypadku żądania zwrotu pieniędzy za nieprawidłowe, zduplikowane lub nieautoryzowane rezerwacje na karcie kredytowej lub rachunku bankowym, użytkownik powinien najpierw skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta City Hitcher. City Hitcher rozpatrzy wniosek w terminie maksymalnie 14 dni i dokona zwrotu pieniędzy, jeżeli roszczenie będzie uzasadnione. Jeśli w tym okresie Użytkownik zainicjuje zwrot pieniędzy bezpośrednio przez MANGOPAY, City Hitcher przeniesie koszty tego procesu na Użytkownika.


5. Nie dla zysku i nie do użytku komercyjnego
Platforma nie może być wykorzystywana dla zysku lub w celach komercyjnych. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Aplikacji zobowiązują się do korzystania z niej przez cały czas tylko w celu obsługi zarezerwowanego przejazdu, a także nierealizowania żadnych celów komercyjnych ani zamiaru osiągnięcia zysku.

Jako kierowca nie możesz w żadnym wypadku żądać udziału w kosztach, które przekraczają rzeczywiste koszty operacyjne poniesione w związku z danym przejazdem. Zakazane jest również generowanie zysku w jakikolwiek inny sposób. Wszyscy kierowcy ponoszą udział w poniesionych przez siebie kosztach.
Kierowca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów poniesionych przez niego w związku z podróżą oraz za sprawdzenie, czy kwota pobrana od współpasażerów nie przekracza poniesionych przez niego kosztów rzeczywistych (pomniejszonych o jego własny udział). W przeciwnym razie przejazd może stanowić przewóz osób zabroniony przez Ustawę o Przewozie Osób. Ryzyko to ponosi każdy z użytkowników Platformy.

City Hitcher generalnie sugeruje udział kosztów podróży w wysokości maksymalnie 20 ct/km dla jednego pasażera lub maksymalnie 30 ct/km dla dwóch pasażerów. Jeśli faktycznie ponoszone przez Ciebie koszty eksploatacyjne na kilometr (pomniejszone o wkład własny) są według Twoich obliczeń niższe, musisz zmienić maksymalny udział w kosztach (na km) swoich pasażerów określony przez Ciebie w aplikacji w Twoim profilu w zakładce "Pojazd".

Jeśli korzystasz z samochodu służbowego, jesteś odpowiedzialny za wyjaśnienie, czy dopuszczalne jest przewożenie pasażerów w zamian za ich udział w kosztach przejazdu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą podatkowym.

Jeśli okaże się, że użytkownik używa pojazdu profesjonalnego kierowcy, taksówki lub samochodu służbowego w celach komercyjnych lub dla zysku, City Hitcher zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia takiego konta. Ponadto City Hitcher ma prawo zażądać odpowiedniego dowodu rejestracyjnego pojazdu i/lub innych odpowiednich dokumentów potwierdzających, że kierowca jest upoważniony do korzystania z użytkowanego pojazdu i nie ma zamiaru czerpać z niego zysków. Kierowca zobowiązuje się do przedstawienia tych dokumentów na żądanie City Hitcher.

Jeśli aktywność użytkownika na podstawie liczby przejazdów, ich częstotliwości, udziału w kosztach lub liczby przewożonych pasażerów dają powód do przypuszczenia, że istnieje zamiar osiągnięcia zysku lub że zysk jest osiągany, City Hitcher UG ma prawo do tymczasowego zablokowania jego konta, ograniczenia dostępu, lub, w poważnych przypadkach, do natychmiastowego zakończenia członkostwa.

6. Zachowanie użytkowników na Platformie
6.1 Obowiązki użytkowników na Platformie
Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za stałe przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji oraz zobowiązań, które towarzyszą korzystaniu z Aplikacji.

Ponadto każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych punktów podczas korzystania z Platformy oraz podczas jazdy samochodem:


● uwzględniać i przestrzegać niniejszych OWU oraz Polityki Prywatności przez cały czas;

nie wykorzystywać Platformy do celów zawodowych, komercyjnych lub nastawionych na zysk;
nie podawać fałszywych, mylących, nieuczciwych lub wprowadzających w błąd informacji City Hitcher UG, w szczególności podczas tworzenia lub aktualizacji profilu, lub też innym użytkownikom Platformy;
● nie tworzyć więcej niż jednego konta użytkownika oraz nie tworzyć konta na nazwisko osoby trzeciej;
 nie kontaktować się z żadnym innym użytkownikiem za pośrednictwem Platformy w celu innym niż omówienie warunków wspólnego przejazdu;
 nie wyrażać się ani nie zachowywać na Platformie ani podczas jazdy w sposób obraźliwy, zniesławiający, wulgarny, obelżywy, agresywny, grożący, nękający, rasistowski, ksenofobiczny lub mający konotacje seksualne;

 nie nawoływać do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji, na Platformie, ani podczas jazdy, nie propagować działań związanych z używaniem nielegalnych substancji lub ogólnie naruszać celu Platformy; 

 nie naruszać praw osób trzecich ani nie obrażać zwykłej przyzwoitości;
 nie dokonywać ani nie przyjmować żadnych płatności poza Platformą, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych OWU;
 nie naruszać praw City Hitcher UG, w szczególności praw do wizerunku lub innych praw własności intelektualnej;
 
dokonywać wszelkich nagrań audio i wizualnych z przejazdu tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody od City Hitcher UG i innych użytkowników biorących udział w przejeździe.

6.2 Obowiązki kierowców
Ponadto kierowcy zobowiązują się do przestrzegania następujących punktów podczas korzystania z Platformy i w czasie jazdy:

 przestrzegać wszelkich przepisów, regulacji i nakazów dotyczących prowadzenia pojazdu i jego obsługi;
 posiadać prawo jazdy ważne w momencie kierowania pojazdem;
 nie podlegać zakazowi prowadzenia pojazdów, na przykład z powodów medycznych;
 zapewnić, że pojazd jest objęty ważnym ubezpieczeniem OC;
 oferować tylko te przejazdy, które rzeczywiście planują odbyć;
 korzystać wyłącznie z pojazdów sprawnych, spełniających wszystkie obowiązujące przepisy i posiadających aktualne świadectwo TÜV;
 odbyć przejazd zgodnie z opisem w ogłoszeniu oraz dostosować się do godzin i miejsc (miejsca zbiórki i wysiadania) wskazanych przez City Hitcher;
 sprawdzić, czy ubezpieczenie pojazdu obejmuje carpooling (wspólne przejazdy samochodem) przed rozpoczęciem podróży, tak aby pasażerowie byli objęci ubezpieczeniem przez cały czasie trwania podróży;
 nie osiągać żadnych zysków za pośrednictwem Platformy;
 nie zabierać za pośrednictwem Platformy większej liczby pasażerów niż liczba miejsc wskazana w ogłoszeniu;
 okazać na żądanie City Hitcher lub  pasażera(ów) prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o ubezpieczeniu oraz świadectwo przeglądu technicznego pojazdu, a także wszelkie dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia do korzystania z pojazdu jako kierowca na Platformie;
 upewnić się, że współpasażerowie mogą się z Tobą skontaktować telefonicznie pod numerem zarejestrowanym w Twoim profilu;
 natychmiast poinformować współpasażerów w przypadku zmian lub opóźnień w podróży;
 w przypadku spóźnienia się pasażera, oczekiwać na niego co najmniej 3 minuty po umówionej godzinie w miejscu spotkania;
 w przypadku podróży transgranicznej, udowodnić swoją tożsamość i prawo do przekroczenia granicy, gdy zostaniesz poproszony o to przez pasażera lub władze;
 nie umieszczać w ogłoszeniu pojazdu, którego nie jesteś właścicielem lub nie jesteś upoważniony do korzystania z niego w celu realizacji carpoolingu;
 zachowywać się odpowiednio i odpowiedzialnie podczas podróży i w duchu idei carpoolingu;
 nie odmawiać rezerwacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, stan cywilny, religię, niepełnosprawność, ciążę, wygląd fizyczny, możliwości ekonomiczne, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, stan zdrowia lub poglądy polityczne.

6.3 Obowiązki pasażerów
Ponadto pasażerowie zobowiązują się do przestrzegania następujących punktów podczas korzystania z Platformy i w trakcie podróży:
 zachowywać się odpowiednio podczas całej podróży nie zakłócać koncentracji kierowcy, nie przeszkadzać mu w  prowadzeniu pojazdu ani nie zakłócać spokoju pozostałych pasażerów;
 zapłacić kierowcy za przejazd;
 szanować pojazd i jego czystość;
 upewnić się, że kierowca może skontaktować się z Tobą telefonicznie pod numerem zarejestrowanym w Twoim profilu;
 w przypadku spóźnienia natychmiast osobiście poinformować kierowcę;
 w przypadku spóźnienia kierowcy oczekiwać na niego w miejscu spotkania co najmniej 10 minut po uzgodnionej godzinie;
 okazać na żądanie City Hitcher UG lub kierowcy swój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 nie przewozić żadnych artykułów, towarów, substancji lub zwierząt, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie prowadzenia pojazdu i koncentracji kierowcy podczas całej podróży;
 w przypadku podróży transgranicznej, potwierdzić swoją tożsamość i prawo do przekroczenia granicy, gdy zostaniesz o to poproszony przez kierowcę lub władze;

7. Wypowiedzenie, blokowanie kont i autoryzacja dostępu

7.1 Wypowiedzenie przez zarejestrowanych użytkowników
Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili bezpłatnie zakończyć stosunek umowny z City Hitcher. Można to zrobić za pośrednictwem Aplikacji w profilu użytkownika lub dzwoniąc do działu obsługi klienta City Hitcher.
Ewentualne zaległe salda na koncie użytkownika zostaną przetworzone przez dostawcę usług płatniczych i wypłacone na konto bankowe.


7.2 Wypowiedzenie, blokada konta i autoryzacja dostępu przez City Hitcher
City Hitcher zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, ograniczenia dostępu do usług lub rozwiązania umowy, jeśli według uznania City Hitcher

 niniejsze OWU zostaną naruszone; lub
 użytkownik trzykrotnie odwołał już zarezerwowaną podróż później niż na dwie godziny przed rozpoczęciem podróży lub nie rozpoczął zarezerwowanej podróży; lub
 zagrożone jest bezpieczeństwo użytkowników, platformy lub osób trzecich.

City Hitcher UG poinformuje użytkownika o powziętych środkach, aby użytkownik mógł się do nich ustosunkować. City Hitcher UG podejmie wtedy decyzję, czy środki zostaną powzięte ponownie.

8. Dane osobowe
City Hitcher UG będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe w związku z korzystaniem z Aplikacji. Korzystając z Aplikacji i logując się jako zarejestrowany użytkownik, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności. Można je znaleźć na stronie internetowej

https://www.cityhitcher.de/pl/polityka_prywatnosci/.

9. Prawo własności intelektualnej
Z zastrzeżeniem treści i danych dostarczanych przez samych użytkowników, City Hitcher UG jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Usług, Platformy, Aplikacji, Serwisu, ich zawartości, w szczególności tekstów, obrazów, projektów, logo, filmów, dźwięków, danych, grafik oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.

City Hitcher UG przyznaje ci niewyłączne, osobiste i niezbywalne prawo do korzystania z Platformy i Usług na własny i prywatny użytek w celach niekomercyjnych i zgodnie z celami Platformy i Usług.

Jakiekolwiek inne korzystanie z Platformy i Usług, jak również używanie i wykorzystywanie ich zawartości bez uprzedniej pisemnej zgody City Hitcher jest zabronione. W szczególności zabrania się:
 z wyjątkami wyraźnie wskazanymi przez City Hitcher, powielać, modyfikować, adaptować, dystrybuować, publicznie wyświetlać i rozpowszechniać Platformę, Usługi i Treści;
 Dekompilować i przeprowadzać inżynierię wsteczną Platformy lub Aplikacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo; oraz
 wyodrębniać lub próbować wyodrębniać istotną część danych Platformy (w szczególności przy użyciu robotów wyszukujących dane lub innych podobnych narzędzi gromadzenia danych).

Użytkownicy Platformy udzielają City Hitcher niewyłącznej licencji na korzystanie z treści i danych przekazanych w związku z korzystaniem przez nich z Platformy. Dzięki temu City Hitcher będzie mógł udostępniać treści i dane Użytkowników na Platformie publicznie i w sieci cyfrowej zgodnie z dowolnym protokołem komunikacyjnym (przede wszystkim przez Internet i sieć komórkowa).

Niniejsza licencja na użytkowanie jest ważna na całym świecie i przez cały czas trwania Twojej umowy z City Hitcher. Użytkownicy zezwalają City Hitcher na odtwarzanie, wyświetlanie, adaptację i tłumaczenie dostarczonych przez nich treści. Czyniąc to, użytkownicy zezwalają City Hitcher na:

 powielanie, w całości lub w części, treści użytkownika na różnych nośnikach zapisu cyfrowego, a w szczególności na dowolnym serwerze, dysku twardym, karcie pamięci lub innym nośniku, w jakimkolwiek formacie i za pomocą jakiegokolwiek procesu, znanego lub jeszcze nieznanego, w zakresie niezbędnym do jakiejkolwiek operacji przechowywania, tworzenia kopii zapasowych, przesyłania lub pobierania, związanej z działaniem Platformy i świadczeniem Usługi;
 niezbędnych adaptacji i tłumaczeń treści użytkownika oraz powielania tych adaptacji na wszelkich nośnikach cyfrowych obecnych lub przyszłych, o których mowa w punkcie poprzednim, w celu udostępnienia Platformy i Usług, zwłaszcza w kilku językach. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość dokonywania zmian w formatowaniu treści użytkownika w odniesieniu do Twoich praw moralnych w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją graficzną Platformy i/lub zgodności technicznej z wyświetlaniem publikacji za pośrednictwem Platformy.


10. Działanie, funkcjonalność i dostępność Aplikacji
City Hitcher stara się w miarę możliwości zapewnić dostęp do Aplikacji 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jednakże w rzadkich przypadkach mogą wystąpić niezapowiedziane i tymczasowe przerwy w dostawach z powodu konserwacji technicznej, aktualizacji lub innych zdarzeń technicznych. Ponadto City Hitcher zastrzega sobie prawo do zmiany lub zawieszenia dostępu do Aplikacji lub poszczególnych jej funkcji, na stałe, w całości lub części, według własnego uznania, na krótki okres czasu.

11. Rola City Hitcher
City Hitcher udostępnia Platformę zaprojektowaną w celu dopasowania kierowców podróżujących w określone miejsce o określonej godzinie swoim samochodem z pasasażerami.

City Hitcher nie jest stroną żadnej umowy pomiędzy Tobą a innymi zarejestrowanymi użytkownikami.

City Hitcher nie ma wpływu na zachowanie użytkowników Platformy.

City Hitcher nie jest właścicielem, użytkownikiem, dostawcą ani zarządcą pojazdów używanych w oferowanych i odbywanych przejazdach ani sam nie oferuje przejazdów (innych niż w celach testowych) na Platformie. Jako pośrednik usług carpoolingu, City Hitcher nie świadczy żadnych usług transportowych i nie działa w charakterze przewoźnika. Zadania City Hitcher ograniczają się do udostępniania i dostępu do Platformy.

City Hitcher nie kontroluje ważności, dokładności ani legalności zamieszczanych ofert przejazdów i zapytań o przejazd ani informacji podanych przez użytkowników w ich profilach.

Wszyscy użytkownicy Aplikacji (kierowcy i pasażerowie) działają na swoją wyłączną i pełną odpowiedzialność.

City Hitcher jako pośrednik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zarezerwowana podróż nie dojdzie do skutku (wyjątek: zob. §3.5), w szczególności z następujących powodów:
(i) nieprawidłowe informacje podane przez kierowcę lub pasażera w ofercie przejazdu lub zapytaniu o przejazd lub w inny sposób w odniesieniu do podróży i jej warunków;
(ii) odwołanie lub zmiana podróży przez użytkownika (kierowcę lub pasażera);
(iii) zachowanie użytkowników podczas podróży, przed nią lub po niej.

12. Ograniczenie odpowiedzialności
Roszczenia użytkowników wobec City Hitcher z tytułu zorganizowania przejazdu przez City Hitcher lub w zakresie korzystania z Platformy są wyłączone. Z tego wyłączenia wyjęte są roszczenia odszkodowawcze użytkowników wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia albo z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), jak również odpowiedzialność za inne szkody oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez City Hitcher, jego prawnych przedstawicieli lub zastępców. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu zgodnie z umową pomiędzy City Hitcher a użytkownikiem.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych City Hitcher odpowiada jedynie za przewidywalną szkodę typową dla umowy, jeżeli szkoda ta została spowodowana zwykłym zaniedbaniem, chyba że roszczenia odszkodowawcze użytkownika opierają się na uszkodzeniu życia, ciała lub zdrowia.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na rzecz przedstawicieli prawnych City Hitcher i osób działających w zastępstwie, jeśli roszczenia są dochodzone bezpośrednio wobec nich.

Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają bez wpływu na powyższe postanowienia.


13. Zmiany w niniejszych warunkach użytkowania
City Hitcher zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU. O zmianach użytkownicy Platformy będą informowani drogą elektroniczną z co najmniej 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Jeśli użytkownik nie zgłosi pisemnego sprzeciwu w okresie wypowiedzenia lub jeśli po upływie okresu wypowiedzenia nadal będzie korzystał z Platformy, zmiany te zostaną uznane za zatwierdzone. Ponownie wskażemy ten okres i konsekwencje sprzeciwu w e-mailu. Jeżeli użytkownik sprzeciwi się zmianie warunków użytkowania, będzie to równoznaczne z likwidacją jego konta bez wypowiedzenia.

14. Prawo właściwe

Niniejsze OWU i ich realizacja podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Język umowy to język, w którym odbywał się proces rejestracji.

15. Nota prawna
Platforma jest obsługiwana przez City Hitcher UG (haftungsbeschränkt), c/o Factory Works GmbH, Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin, Niemcy, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Berlin Charlottenburg pod numerem HRB 207994 B (numer VAT: DE 325620905), reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Finna Runkela.

Skargi dotyczące naszej Platformy można również składać za pośrednictwem platformy reklamacyjnej udostępnionej przez Komisję Europejską tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE?

City Hitcher UG nie jest chętny ani zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim (np. unijną platformą rozstrzygania sporów).

W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami w dowolnym czasie za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.cityhitcher.de lub drogą elektroniczną (hello@cityhitcher.com).
LINK DO REGULAMINU MANGOPAYLINK DO REGULAMINU MANGOPAY